Santi Molezun 2022

Santi MolezUn

Ini ndiri Santi Molezun

Ini ndinobva kuGalicia

Zita randu ndi Santiago, asi munhu wose anondidana Santi, kutaura zvazviri "Santiago" inongowanikwa paID yangu, uye amai vangu vakaishandisa chete kana vakaita chimwe chinhu chakaipa...: -Santiago huya kuno…!!!.Santiago unotaura zvakanaka kana kuti ndichakurova nechiripa mumuromo mako!!!!

Ndinosarudza kuti undideedza Santi, kana usina basa nazvo. Am Santi Molezún, sezvavakataura paTV: «Atova trademark»(Sekunge kunyoresa chiratidzo chimwe chinhu chakaoma…). Asi hongu, zvirokwazvo, ichokwadi, ini ndiri mucherechedzo, kunyangwe ndisiri izvo chete.

Ini ndakazvarwa 28 yaJuly ye1970, kare kare 52 makore munyika yangu yeGalician, muguta remashiripiti rakavakwa nematombo uye rizere nemvura. Santiago de Compostela.

Ini ndinobva kumhuri ye "posh", zvakanaka, zita rekupedzisira: "Molezun» izita rekuti «chikamu"Ini zviri pachena ndinotaura chikwata nechinonyadzisa, nokuti hakuna munhu ane chikamu chakawanda kupfuura chero ani zvake kuti awane mari yakawanda kana yekushanda mune izvi kana rimwe basa, kunyange zvazvo vamwe vanozvitenda kupfuura vamwe.

Sekuru vasekuru vangu vaivepoMeya weCoruña» uye muguta mune mukoto une zita rake, wainzi: «Canute Berea«, akanga ari muimbi uye munyori, akanga ane imwe yezvitoro zvakanakisisa zvemimhanzi muguta uye muGalicia. Sekuru ndinofanira kujekesa kudivi raamai kwete kuna baba kureva kuti vaisava. Molezun asi Berea.

Kudivi rababa vangu, sekuru vangu vakanga vari mukuru wemirioni, vakatamira kuguta re ManzanilloKiyuba. Aive nedzimba dzisingaverengeki, masikweya, zviteshi, minda yekotoni, nhetembo dzakanangana nemagazini emabhuku, akasimudzira vanyori vekuGalician vakatanhamara ikoko muCuba, uye aive mumwe wevatangi ve "venacular theatre«, rudzi runozivikanwa kwazvo rwesatirical uye mimhanzi yemitambo muCuba…. Zvimwe kubva kwaari ndiko kwandakagara nhaka rutivi irworwo rwounyanzvi rwaizondiperekedza muupenyu hwangu hwose.

Kwete, ini handina kugara nhaka chero chinhu, zvese zvakatorwa kubva kwaari nemumwe muGalician: «Fidel Castro«. Mechachi mugungwa!

Baba vangu vaive mukuru wemapurisa enyika yeSantiago de Compostela, vaive nemabasa maviri: Sayenzi neMasvomhu. Aivewo mudzidzisi we Yoga and of self defense. Nokufamba kwemakore zvakava Army Colonel, ndiye aitarisira musasa wava kugarwa nechivako cheParamende muCompostela. Yaive yekusimudzirwa kwe "muruki«, hongu, uyo muna 1983 akaedza akakundikana coup... uye rombo rakanaka…

mai vangu vakaberekerwa mukati Ceuta zvakangoitikawo kuti, sezvo akanga ari mwanasikana womukuru mukuru wehondo akagara ikoko kwenguva yakati, asi aigara imomo Coruña Kusvikira ndasangana nababa vangu. Katorike, aienda kuMisa Svondo yega yega, aive akadzidza kwazvo, akatsvinda uye ari mukadzi akapfava, mukadzi wemba mukuru uyo akabika zvakanaka chose uye izvozvo zvakare vakasona, Ndaigara ndichigadzira zvipfeko, ndinogara ndichiyeuka akawanda emagazini ane mapatani: «Pano»patafura, mafashoni emagazini andichiri nawo. Musona mukuru, aingoshandira vana vake chete. Makore gare gare aive nechitoro chemachira mutaundi rinonzi: bertamirans en  Ames chitoro chainzi: «T-lar«, kutengeswa: maketeni, mapofu uye machira ne kilo pakati pemamwe akawanda machira. Aigarotigadzira uye kugadzira hembe dzedu. Uye ndaigara ndichizvibaya netsono pandichiedza pamberi pegirazi.

Hunhu hwamai vangu hwaishamisa, vaingopindura nechinhu chaikusiya wakaoma mate mukanwa uye nemoyo wese kurevesa munyika, zvisinei kuti vaizoti kudii kana kuti wakavatevera sei dzimwe nguva mashoko anorwadza. Baba vangu vaive nehunhu hwakanaka, zvimwe: "Ndinokutendera kuti uite chero chinhu ... asi kudzidza ..." Ivo vaviri vaive vakuru, vakandirera nerudo rwavo rwese uye ini ndakachinja nzira yandakaita... : Muroyi , muoni weTV, mugadziri wewebhu, mambokadzi wekuzvuzvurudza, mambokadzi, muimbi, muimbi, mudzidzi akaipa, punk, anopandukira, ane utsinye, contestón uye anarchist. Ndinowanzova nezvinosetsa zvitema, nevamwe uye neni uye ndakagara nhaka hunhu hwaamai vangu uye kutendeseka uye kukwezva kwababa vangu.

Ndakadzidza muzvikoro zvakanaka zvepachivande ... izvo izvo panguva iyoyo iwe wakasiya uzere nekutsikirirwa kana iwe wakasiya zvakanyanya kupfuura zvawakapinda, sezvandakaita kwandiri: «Chikoro chePeleteiro uye "La Salle". Uyu wekupedzisira wemupristi…, kwandakanga ndiri muboka rechitendero rainzi: «Polaris» kwataitaura nezvebhaibheri naMwari uye kuita mabasa pamwe chete… misasa, ruzhinji, taiimba nziyo dzechitendero nezvimwewo…, “zvinongoitika kune chero wechidiki”, vakazoguma vandikoka kuti ndiende kuboka rechitendero iri… vakanga vasiri vangu. misasa chete, uye ini ndaive mune imwe yemauto kwataimuka na08:00 am kuti tisimudze mureza uye titarise kwemaminitsi mashoma mangwanani ega ega uye kwatinochera mune zvimwe zvimbuzi zvakagadzirwa isu pachedu ...

Ini ndinonzwisisa kuti zvese izvi chikamu chekare, saka chinogona kushandiswa kunzwisisa zvishoma nezve hunhu hwangu hwazvino. Hapana chakauya netsaona, zvese kuunganidzwa kwezviitiko zvinowana muhunhu hwakafanana nehwandinahwo...

Ndakadzidzawo pane imwe public institution: «Edward Pondal"Kana"Institute of Conxo»panguva yekuyaruka kwangu kwepunk, iyo yakatora makore 9 yebvudzi rine mavara rakakandwa, mizinga, kuveurwa kusvika zero uye bangs kumuromo. Ndakararama zvakanyanya kuma80. Rudo "Mushonga", "Siouxsie uye Banshees", "Nina Hagen, "Sex Pistols", "The Clash", etc. Ruzha rwangu rwaive rwese zvikwata zvisiri zvekutengesa zvandaiteerera siku nesikati panhepfenyuro yenyika inonzi: «Radhiyasi 3″. Zuva nezuva ndaiteerera mumhanzi maawa makumi maviri nemana pazuva, pavhoriyamu yakazara, handidi kufunga kuti vavakidzani vangafungei nezvangu... asi hapana chakanaka. Utsi hwefodya hwakabuda mukamuri mangu, nekuti shamwari dzangu dzese makumi maviri dzaisangana zuva nezuva mukamuri mangu, diki "kamuri" rebhuruu raive bako rangu, rizere nemaposta uye mapikicha akachekwa kubva mumagazini: «rockdelux»Uye«Disc Play»ndokunamatira kumadziro nemavheiri matema uye shawa yakaturikwa kubva padenga netepi. Mariri takapedza maawa nemaawa tichiimba, tichisvuta, tichiseka, tichitaura… pwere youmwari. Dzimwe nguva taikwira chitima tisingazive kwachaizotisvitsa, tisina kutarisa kwachaienda uye taienda parwendo rwekuenda kwachakawira, nemagitare uye chishuwo chekunakidzwa nekubvisa. Vamwe vakarova mota ndokusvika kwatakasvika... tisina kufunga nezvekudzoka. Nhai Mwari wangu pandinonyora zvese izvi hameno kuti chii chainge chiri mumusoro mangu, ndine mwanakomana akadai ndikamuisa muPeleteiro. Zvino ndava kunzwisisa kuti vabereki vangu vanofanira kunge vakatambura zvikuru neni...

Ndizvo zvandakanga ndiri, Santi Molezún punk

Ndizvo zvandakanga ndiri, Santi Molezún punk

Akaridza bass mubhendi repunk: «punk the broa»panzvimbo yeBroa chingwa, icho chaive icho hunhu uye chingwa chemhizha chakagadzirwa kubva kuGalician nePutukezi chibage. Hatina kushaya fungidziro uye chishuvo chekuzviratidza pamberi pezvese, dzimwe nguva ndairara mumugwagwa, ndichirova makirasi mazhinji, ndakakundikana 7 uye 8 zvidzidzo, ndiko kuti, ini ndaingopasa gymnastics kana tsika ... uye dzimwe nguva kwete kunyange izvo. , hazvina maturo ndakafoira 2nd of bup dragging two of 1st and ndakadzokorora makosi akati wandei ndisati... Ndakabuda ndikaswera neshamwari/semapimp, varume vebanga, punk, rockers, heavy, bad guys, squatters and all. mushonga uyu wakanga wakanditenderedza kwemaawa makumi maviri nemana sefodya yazvino…, ndakanga ndisati ndambopindwa muropa nezvinodhaka, ndaingosvuta majoini chete, hapana chimwe… dzimwe shamwari dzangu dzakapedzisira dzapindwa muropa neheroin, asi sezvineiwo handina kuzombozviita. Kunyange zvazvo ndaigara nevanhu vaiputa bhiza mu "albal paper" pamberi pangu muimba yakavharwa.

Ndakarega kudzidza, apo ndakanyoresa mune imwe yenzvimbo 50 dzeAmerica: Washington muchikoro che Dramatic Art. Vabereki vangu vainge vandipa mvumo yekuti ndizviite uye ndaizodzidzira theatre ndogara USA. Chiitiko chizere nezviroto uye manyepo mumusoro wemakore gumi nematanhatu wakadimburwa nekusabvumidza vhiza kashanu mumutsara chete nekuda kwemapfekero angu nekukama bvudzi rangu. Mashandurirwo andakaita mumifananidzo yekupedzisira, kwandakanga ndakapfeka uye ndakakamirwa zvakanyanya senge sarudzo yekupedzisira, uye pandakarambwawo: "Nekuti consul aisakwanisa kuzviisa mumusoro make kuti ini ndaizodzidza kuUS. ." Panguva iyoyo ndaiva nehungwaru hwakasiyana, kukura kwakasiyana uye zvese izvi zvaindishungurudza, ndakanga ndisingazivi kuti ndogaya sei, ndakanga ndisingazivi zvokuita, ndakachengeta imwe tsoka kuSpain uye imwe mukati. hope dzangu dzekuva mutambi. Kuidzidzira kune imwe kondinendi zvaisaita uye mafambiro angu akachinja zvakanyanya. Adress yangu itsva ndainge ndatopa shamwari dzangu dzese ,ndainge ndaoneka hangu vainge vatondiitira party yekundishuvira rombo rakanaka. Ndakagara muSantiago, ndakasuwa, ndine shungu, ndainwa zvakanyanya uye hukasha hwangu hwakawedzera. Baba vangu vakaenda kunotaura nemukuru wepachikoro ichi: «Edward Pondall» kuti andiverenge, asi vakamuudza kuti zvaisaita, nekuti "kosi yanga yatotanga" uye kuti ini ndaivewo nedare rekuranga kubva kosi yapfuura, yekurairira uye nyeredzi mu: «Little Red Riding Hood Porn» pamutambo wekupera kwegore pamberi pevabereki vese, vadzidzi nevadzidzisi. Vaisafarira hunyanzvi hwangu…kana mapedhi ane madomasi anokandwa kuruzhinji. Iye ipapo director wecentre: «Encarna Otero», akazozivikanwa nebasa rake munyika dzezvematongerwo enyika dzemuno, dzevakadzi nedzechiGalician, ... akagumbuka nazvo uye ndinofunga akaona shuviro yake ichizadzikiswa yekundibvisa. Zvinofanira kucherechedzwa kuti makore gumi gare gare ndakamuvhotera mubato rake rezvematongerwo enyika, nekuti handina ruvengo.

Asi zvakadaro, nekuda kwechisarudzo chemukadzi uyu chekuti handina kukwanisa kuenderera mberi nekudzidza kosi itsva pachikoro uye kuti ndisarasikirwe negore rehupenyu hwangu ndozodzokorora kosi yacho zvakare (ini ndakanga ndisati ndapasawo) ndipo pandakanyoresa: Photography in the Chikoro cheArt and Crafts: «Tenzi Mateo«, pandinofanirawo kutaura kuti ndakadzokorora rimwe gore ndikadanana nemumwe musikana mukirasi wandaida zvinopenga, mukuru kwandiri, akandipa manhanga ndiri mukomana uye ndakaronga kudzidza kuti ndisamuona. haisi yerudo rusina brain?

Vabereki vangu vakandinyoresa, sekuedza kwekupedzisira nemakwai avo matema, kuita chimwe chinhu chinobatsira muchikoro: «CEV» Nzvimbo Yemifananidzo uye Ruzha Zvidzidzo, Ndaifarira chaizvo nyika yeterevhizheni Uye ndakawana giredhi repamusoro pachikoro chose:Outstanding!. Aive masitudhiyo anodhura uye akasarudzika, maitiro mazhinji akandidzidzisa kuti nyika yeterevhizheni yakaitwa sei kubva mukati.

Vanenge vese vandinoshanda navo vava kushanda mumakambani ekugadzira, asi kwete ini. Ndakatungamira ndikanyora firimu pfupi remaminitsi makumi maviri, rine musoro unoti: «Mukona yemweya» zvichibva parwiyo rwakakurumbira rwemudiwa wangu uye anoyemurwa: «Maria Dolores Pradera"uye"Albert Cortez" akati wandei Advertising nzvimbo zveterevhizheni, uye hongu, ndakazvisiya kuti ndizvipire pachangu pakuverenga tsamba chete, ndichipinda mukubvunzana kwangu zvizere. Sei ndisina kuenderera mberi? Zvakanaka, ndinofungidzira kuti ramangwana rangu raizove rimwe ... kana kuti akange asisina imwe mari yekuenderera mberi nekuita makosi anodhura kuvanhu vepamusoro. Makanga muri 1990 uye ndakanga ndatanga kushanda pachitoro cherekodhi chinonzi: «Laser disk»kutengesa maLPs, Maxis and Singles… vakandiisa mudare kwemwedzi wose asi handina kuupasa, vaisandida!, uye ndakazvipira kubasa rangu idzva: kuchengeta babamunini vangu ne Down Chirwere, maziso ake akanga achangobva kuvhiyiwa nokuda kwegomarara, mirairo yakanga iri yokuti aisagona kuisa maoko ake mumaziso ake usiku hwose uye basa rangu idzva rakanga riri rokupedza usiku hwose ndakagara, ndakamutarisa akarara, kuti arege. akabata uye haana kubvisa chivharo chemaziso. Kana akadaro ndaitofanira kumubata maoko ndisina kumumutsa...naye ndakapedza husiku hwese maziso angu akasvinura semasoso uye masikati ndaienda kuzvidzidzo zviya zve. Mufananidzo uye kurira pamutengo wegoridhe. Pavakapedza ndikawana mucherechedzo wakadaro ndakanzwa kuzvitutumadza, ndakanga ndazviwana ndega!Ndinofunga kuti ndakanga ndakura ndakaerekana ndave munhu ane mutoro... vhs vhidhiyo…, kureva kukura zvishoma… Ndakasiiwa zvakare ndisina kana sendi uye ndisina zvidzidzo.

Ndakanga ndiri "heterosexual", asi nekunzwa kusingazivikanwe kune vakomana vakanaka vandaikwezva, ndaivafarira, asi ndaifunga kuti zvaive muchimiro chekuyemura uye hushamwari, chokwadi chaive chisiri chokwadi, zvakaitika ndezvekuti ini. ndakavafarira pabonde, asi zvakadaro handina kuziva, ndaisazviziva. Ndaivafarirawo vasikana uye pachokwadi ndaidanana navo, he was very loving and romantic, saka taigona kuti aiva bisexual, ndisingazvizivi uye ane shungu nevakadzi vanogara vachindityora moyo. Ndaive nevasikana vakanaka uye vakanyanya kukosha, asi chimwe chinhu chaigara chakaipa, chandaive ndisati ndaziva…. uye kuti makore gare gare aizowana: KUTI NDIRI MARICON.

Kubvira ndichiri muduku zvikuru, kubvira pazera remakore 8, ndaifarira zvikuru zvemweya, upenyu hwapashure porufu, chii chiripo pashure porufu, tiri kuenda kupi? Ndicho chikonzero akaita seances nevanhu kana zvachose ega kubva paudiki hwakadaro. Mabhuku emukoma wangu nemagazini kubva Mashiripiti Sayenzi uye uverenge muchivande.

Aya ndiwo maitiro aaive ari mudiki: Santi Molezún

Aya ndiwo maitiro aaive ari mudiki: Santi Molezún

Ndakaita musangano wangu wekutanga wekunamata pandaiva nemakore 8 chete, izvi zvingaita sezvinoshungurudza, nokuti munhu anogara achifunga kuti mwana wezera iri ari kutarisa kutamba neshamwari dzake kana kuti munyika yake yelollipop, asi sechokwadi nguva dzose inodarika fiction uye izvo "zvakajairika" dzimwe nguva zviri muhurongwa hwepfungwa hweavo vanotidzidzisa. Ndakanga ndisiri mwana asingafari, ndisina zvinoshungurudza, ndaisanzwa kuti handina shamwari, pane kudaro, ndaiva neshamwari dzakanaka dzandaisangana nadzo kuti nditambe nadzo mazuva ose, asi ndakazvivharira mukamuri mangu nesimbi. tafura ye Ouija uye ndakataurawo kune dzimwe shamwari dzangu: Vakafa. Pakati pavo hapana masangano akanaka… haana kunaka zvachose! Ivo ndivo vakandironga kuti nditende kuti ndine masimba, kana zvipo, uye kuti ndaigona kubatsira vanhu vazhinji, kuziva mafambiro avo, kutora mweya yavo uye nehudiki hwangu sengarava ndakafamba rwendo mugungwa regungwa. zvemashiripiti, kusvikira ndasvika kune rumwe rutivi rwegungwa, ndasurukirwa. Nekuti hauna shamwari kamwe yakakosha. Chokwadi munhu wese anokuda nekuda kwechipo chako chete. Zvinosuwisa asi chokwadi chose.

41 makore ehunyanzvi, kuverenga makadhi, pendulums, tarot, kuverenga michindwe, tei nekofi nzvimbo, kuverenga mapfupa eAfrica, runes, matombo akabatwa murwizi kana mabhomba pamhenderekedzo yegungwa , kunyora otomatiki, tsika, potions, amulets, talismans, voodoo, mashiripiti machena uye mashiripiti, poltergeist mhedzisiro, kuverenga kwemaziso, mvura, moto, nyeredzi, makore, chiso , kubva mufuro rekugezesa… hongu, zvakare kubva mufuro rekugezesa! Hupenyu hwangu hwakapa zvakawanda pachahwo, makore makumi mana anoenda kure, kana iwe uchida kudzidza, iwe unoita hunyanzvi uye hauzviganhuriri.

Nekudaro, mumakore makumi mana aya mu "mashiripiti", ndakaitawo zvimwe zvinhu zvakawanda, nekuti kana munhu akazvipira kune chimwe chinhu kwenguva yakareba, vanofanirwa kudzima mune dzimwe nzira dzinoita kuti vakanganwe chokwadi chavo uye vanzwe vari vapenyu. Ini ndiri munhu anoda chinzvimbo, ndagara ndiri, kunyangwe iye zvino zvishoma, uye ndakabheja pamabhizinesi akasiyana, ndakavhura zvitoro zviviri esoteric, kwemakore mana, ndakagadzira kambani yeFashoni: «Universal Fashion», kwandauya kuzohodha marokwe evanhu vanokosha zvikuru uye vane mbiri, ndakashanda se Drag Queen kupfeka dragformer uye kuveurwa kubva kumusoro kusvika kutsoka. Kuve hunhu hwangu: «Elvira the Galactic»runako rwakanyanya, runyoro, rwakati kumukira futi uye kugadzira zvakanyanya. Isu tinoshanda muboka ratinodaidza kuti: «The Queenpostelas«, iyo yakauya kuzomira zvakanyanya muGalicia, nevarindi, nekuita nguva dzose uye vezvenhau kubva kuSpain yese vachifona kazhinji. Taigona kupfuurira, nokuti takanga tiri mapiyona muGalicia yesangano reDrag, asi chinhu chiri chose chakaguma sezvimwe zvinhu zvose, kufa.

Ndakadzidza Mifananidzo, Mufananidzo uye Inzwi, kuwana chinyorwa chinonaka mune yekupedzisira sezvandambokuudza, kudzidza web designFlash MacromediaCinema 4DWordPressPhotoshop, izvo zvakandibvumira kuva netsika yakakura kwazvo yemakomputa. Ndapedza makore ekupedzisira e23 ehupenyu hwangu pamakomputa. Ndakapisa maziso angu pamberi peskirini.

Ndine imwe inoshingaira zvikuru terevhizheni, vachibvunzurudzwa munhau dzakasiyana-siyana uye kuuya kuzopa mapurogiramu akawanda paTV. Kuzvida panguva iyoyo kwakandishungurudza, asi ndakakwanisa kuzvidzora, kunyangwe ndichibvuma kuti zvakandidhurira, kunyanya pandakatora chikamu mumakwikwi. chokwadi a yakakura tv network, pandakabvako ndakawana chisiko chapose pose chakanga chisiri icho chandakanga ndajaira. TV inoita kuti vanhu vave mapenzi, avo vanoiona uye vanoigadzira, asi ine chimwe chinhu chakanaka, chaunosvika munguva pfupi pamusha wemamiriyoni evaoni. Handisi kuti ndinozvidemba, asi ndinonyatso tarisa zvose ndisati ndadzokera. Ndinonzwa zvakanaka kuita terevhizheni, ndinozvigona, asi kana ndisingafariri basa racho, ndinoti kwete. Pamberi, zvakapesana, ndakati hongu kune zvose, kwaiva kudiwa kwekunzwa kunozivikanwa, izvo zvandisina. Vatengi nevateveri vanokwira paunozviita uye vodzika kana wasiya, zvinokatyamadza.

Iye zvino zvandava mukuru kana kuti muduku pamwana, ndinoramba ndichichinja. Kubva munaJune 2016 ndinofunga mimhanzi, Ini ndinonyora nekombuta, mimhanzi yemagetsi, uye ini ndinovhenganisa, ndinoburitsa mamwe maartist uye ini. Kuda kwangu nyika yemimhanzi kwagara kuri, asi ndakanga ndisati ndambozvipira kwairi kubva pandakatamba mu «Punk The Broa» semubhesi.

Iyi ipfupiso diki yehupenyu hwangu, yeizvi 52 makore. Pane zvakawanda zvekutaura, zvakawanda, zvishoma nezvishoma unogona kuzviverenga kana uchida pane ino webhusaiti yangu. Iwe uchandiziva zvakanyanya semunhu uye ini ndichatyora ngano zvishoma. Zvakanaka, hapana chakashata kupfuura kurongedzera vanhu uye hapana chiri nani pane kuvaziva padhuze, kugara uchiwana mukati mavo hupenyu hwepedyo uye mune akawanda mapoinzi akafanana neako.

 

Unoda kuziva zvakawanda

Dzvanya pane bhatani Ndibate kuti ndibate, ndatenda